Boek te koop

The way of managing life

ONLINE aan te kopen voor 19 € (verzending inbegrepen).
Copyright teksten en illustraties: Willy Smets
Auteur: Willy Smets
Uitgave in eigen beheer.

theway.png

Inhoudstabel van het boek

Voorwoord
Inleiding
Stap 1 Managementmodel
Stap 2 Beleidsontwikkeling
Stap 3 Processen, Projecten, diensten
Stap 4 Organisatiecultuur
Stap 5 Creëer evenwicht
Stap 6 Opvolging
Stap 7 Evaluatie
Stap 8 Re-engineering
Slotwoord

VOORWOORD

Veel organisaties en (kleine) bedrijven maken een vrijwel onafgebroken proces van verandering en reorganisatie door. Dit veroorzaakt meestal een ongewilde spanning en bijhorende stress. Het vraagt het uiterste op het gebied van innovatie, creativiteit en kwaliteit van de leiders om hieraan het hoofd te bieden. Management(taken) worden complexer, ingewikkelder en moeilijker uitvoerbaar door continue veranderende omstandigheden in de (werk)omgeving. Van medewerkers wordt meer en meer flexibiliteit gevraagd waardoor werkdruk toeneemt. Onbewust wordt stress verhoogd doordat men de snelheid van veranderingen niet kan volgen of begrijpen.

Dit boek is het resultaat van ervaringen en begeleidingen tijdens mijn loopbaan bij de politiediensten in België als procesbegeleider - coach enerzijds en anderzijds tijdens consultancy opdrachten in de profit en de non-profit sector gedurende meer dan 20 jaren. De opdrachten situeren zich voornamelijk in het begeleiden, ondersteunen, coachen, stimuleren en motiveren van mensen, op gelijk welk niveau, van het topmanagement tot de werkvloer. 

Het model ‘The way of managing life’ bevat 8 onontbeerlijke stappen en is een leidraad om op een begrijpbare manier de soms moeilijke management begrippen over te brengen, te laten begrijpen en uit te voeren. Ik heb hoegenaamd niet de pretentie met dit boek de wijsheid in pacht te hebben en vooral niet een nieuw managementwiel uit te vinden. Als coach wordt aan iedereen, die interesse heeft in organisatieontwikkeling, een praktijkgericht model aangereikt om stappen niet uit het oog te verliezen. 

In het boek lees je geregeld “de coach”, dit refereert naar mijn ervaringen en de wijze waarop ik dit als coach benader. Bij het lezen van het boek kan je als leider de reflectie maken dat jezelf de “coach” bent. In het boek wordt geen gedetailleerde beschrijving gegeven van vaardigheden of tools die gebruikt worden. Het boek gaat vooral om de systematiek van het model in zijn geheel. 

Ik wens al mijn vrienden, collega’s, bedrijven, organisaties en in het bijzonder mijn echtgenote te bedanken voor hun enthousiasme, geduld en ondersteuning dat me heeft aangezet dit neer te schrijven. Moge het model je inspireren en succes opleveren. 

Als coach hoop ik dat je plezier beleeft in wat je ontdekt.

SLOTWOORD

De 8 stappen in ‘The way of managing life’ zijn een hulpmiddel voor de coach, de leidinggevenden en de managers om het leren en het groeiproces te bevorderen. Het zal zeker de organisatie verder ontwikkelen naar een hogere groeifase.

In elke stap zijn managementvaardigheden aan bod gekomen. Voel je een tekortkoming in één van deze vaardigheden, neem dan initiatief om deze onder de knie te krijgen en ontwikkel de vaardigheid.

In de rubriek “creëer voordeel” wordt gewezen op: “Als …x… dan …y…, als …y… dan …z …, enz”. Dit is handig om samen het systeemdenken in beweging te zetten, het helpt om de gevolgen en het effecten ervan uit te diepen, beter te begrijpen en te accepteren doorheen de organisatie. 

Op het einde van elke stap zie je een tekening van een diep nadenkende coach (leidinggevende) die terugblikt van wat er beoogd of bereikt wordt.

Het model vereist van alle leidinggevenden dat de principes van LEIDINGGEVEN en MANAGEN in goede balans wordt toegepast. Hoe hoger aan de top van de organisatie, hoe meer tijd men investeert aan LEIDINGGEVEN. Hoe lager het leidinggevend niveau, hoe meer tijd men investeert aan MANAGEN. Elke leidinggevende moet in staat zijn op het juiste moment de juiste leidersstijl aan te nemen.

Het model vereist eveneens een hoge graad van samenwerking doorheen de organisatie, het is een sleutelfactor tot voortdurend succes. Als de leiders, het middenmanagement en de werknemers erin slagen harmonieus samen te werken, dan ben je aardig goed op weg.

De coach moet er in slagen deze benadering volledig te verankeren in de organisatie en er voor zorgen dat de verankering het niet moet afleggen tegen hardnekkige, moeilijk uit te roeien tradities.

Elke organisatie leert en groeit binnen de eigen beschikbare (financiële) mogelijkheden. In dit boek heb je een overzicht om in de respectievelijke stappen de organisatie verder te ontwikkelen om bepaalde doelen na te streven. Het bereiken van doelen in elke stap zijn onmisbare schakels die het succes van de organisatie helpen bepalen.

Samengevat worden in de respectievelijke stappen:

Stap 1: zelfevaluatie uitgevoerd en strategische prioriteiten bepaald.
Stap 2: gestructureerd beleidsplan opgesteld.
Stap 3: projecten, processen en diensten uitgevoerd.
Stap 4: initiatieven ondernomen voor een betere organisatiecultuur.
Stap 5: organisatie en persoonlijke ambities in evenwicht gehouden.
Stap 6: eenvormig opvolgingssysteem ingevoerd.
Stap 7: algemene werking van de organisatie geëvalueerd.
Stap 8: belang gehecht aan de toekomst van de organisatie.

De ervaring leert dat als de focus gericht blijft naar de 8 stappen van “The way of managing life” er sowieso meerwaarde wordt gerealiseerd naar ORGANISATIEONTWIKKELING & PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

De rugzijde:

Ondanks de veranderingen die mekaar snel opvolgen moet elkeen zelfrespect hebben en zich goed in zijn vel blijven voelen. Het werk is pas waardevol als iedereen gemeenschappelijke doelen nastreeft. Hoe deze doelen bereikt worden, is zeer belangrijk. Dit bepaalt in grote mate het ‘plezier in het werk en het leven’ en de ‘arbeidsvreugde’ op de werkvloer.

Het respecteren van normen en waarden zijn fundamenteel. Ieder moet voor zichzelf besef hebben wat de bijdrage van het leven en het werk levert aan het grote geheel. De persoonlijke betrokkenheid is niet te onderschatten en onbetaalbaar.

Iedereen heeft baat bij de 8 stappen die in dit boek zijn beschreven om gezamenlijk ervoor te zorgen dat eigen werkwijzen, gedragspatronen en werkprocessen worden verbeterd, zodat men zich goed in zijn vel blijft voelen.

Met ‘The way of managing life’ leidt de coach je naar het water, maar kan je niet doen drinken. 

BLIJF NIET MET RUGZAKKEN RONDLOPEN
CREËER PLEZIER IN LEVEN EN WERK 
VOOR MEER ARBEIDSVREUGDE

Wanneer begin je eraan "NU"