5. Evenwicht

Human Management heeft de sleutel in handen door ervoor te zorgen dat zowel tussen de organisatorische als de persoonlijke ambities een balans wordt gecreëerd. Op het eerste zicht zou je zeggen dat dit zeer moeilijk is, maar dit kan tegengesproken worden.

5evenwicht.pngAchtergrond en context

In de meeste organisaties/bedrijven weet men wel waar men naar toe wil. 
Visie, missie en strategie zullen goed geformuleerd zijn. Het is van het allergrootste belang dat elke medewerker deze visie, missie en strategie uitdraagt en er een positieve bijdrage aan levert, zodat een zo hoog mogelijk rendement wordt behaald. Door regelmatig een klein beetje tijd vrij te maken om de persoonlijke ambities van medewerkers te achterhalen, zal dit de ontplooiing binnen de werkomgeving positieve impulsen geven. Als alle gesprekken geclusterd worden, kan hierop een doelgericht ontwikkelingsplan worden opgesteld (ontplooiing van medewerkers), om zwakten of tekortkomingen in de organisatie te kunnen wegwerken.

Het belang van ambities van zowel de medewerkers en als deze van de organisatie wordt onderschat. Dit moet in werkelijkheid niet zo veel tijd in beslag nemen, ingewikkelde en tijdrovende methodieken zullen u meestal weerhouden dit toe te passen. Het is evenwel een KSF die het succes van een organisatie mee helpt bepalen.
We kunnen beter geen moeite doen mensen rechtstreeks een nieuwe denkwijze aan te leren. Het is beter hun een instrument in handen te geven waarvan het gebruik tot nieuwe denkwijzen leidt.

Doelstelling

Tijd vrijmaken om de persoonlijke ambities van medewerkers te achterhalen om de ontplooiing binnen de werkomgeving positieve impulsen geven. Door alle gesprekken te clusteren kan hierop doelgericht een ontwikkelingsplan worden opgesteld (ontplooiing van medewerkers).

* Wij hebben een tool om Persoonlijk Ontwikkelingsplan op te stellen.

Uitvoering in de praktijk

Doorheen de organisatie wordt op ieders niveau ambitiegesprekken gevoerd met medewerkers. De duurtijd van een gesprek bedraagt ongeveer een half uur tot een uur. De focus ligt naar de verdere ontwikkeling van de persoon in kwestie en de afstemming naar de organisatorische context. Een juiste balans wordt gezocht en afgesproken. Wij hanteren hiervoor een eenvoudig stuurmodel. De organisatie houdt rekening met de verdere ontplooiing van haar medewerkers en dat strategische kansen optimaal benut worden.